Kenneth WedMore Lund

Vedtægter for HMS

Her finder du en liste over vedtægterne for HMS.

Gældende vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 8. februar 2010:

PDF af HMS' gældende vedtægter

§1 Klubben

1.1 Klubbens navn er Historisk Motorsport Danmark.

1.2 Klubben er medlem af Dansk Automobil Sports Union (DASU) og derigennem af Dansk Idræts Forbund (DIF).

1.3 Klubbens hjemsted er den til enhver tid værende formands bopælsadresse.

1.4 Til opløsning af klubben kræves tilslutning fra mindst 3/4 af samtlige af klubbens medlemmer. Er 3/4 ikke til stede på generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 3/4 af de tilstedeværende stemmer.

1.5 Ved opløsning af klubben fordeles klubbens midler til DASU med ønsket om at midlerne anvendes til fremme af Historisk Motorsport.

1.6 Ingen interne klubanliggender kan gøres til genstand for behandling ved de almindelige domstole.

1.7 Såfremt der opstår strid mellem medlemmerne om fortolkningen af nærværende vedtægter rettes henvendelse til HMS bestyrelse med henblik på afgørelse. Parterne kan kræve denne afgørelse forelagt af bestyrelsen på først kommende generalforsamling til endelig afgørelse ved simpelt flertal.

 

§2 Formål

2.1 Klubbens formål er at fremme interessen for og udbredelsen af historisk motorsport i Danmark, herunder for de automobiler, der blev anvendt til motorsport.

2.2 Klubbens formål er desuden, at arrangere baneløb, Hill-climbs, historiske rallys og anden form for motorsport med historiske biler.

 

§3 Medlemskab

3.1 Optagelse i klubben sker ved henvendelse til klubbens bestyrelse eller hvem bestyrelsen måtte bemyndige hertil. Som medlemmer kan
optages enkeltpersoner, firmaer o.lign.

3.2 Ansøgning om optagelse kan nægtes, såfremt et flertal i bestyrelsen stemmer herfor. I så tilfælde har ansøgeren krav på at forlange spørgsmålet forelagt af bestyrelsen til prøvelse på førstkommende ordinære generalforsamling. Dette krav skal forelægges bestyrelsen indenfor 14 dage efter afslag på ansøgning ellers bortfalder denne ret.

3.3 Der findes to typer af medlemskab: Almindeligt og Passivt medlemskab

3.3.1 Almindeligt medlemskab giver adgang til HMS klubaktiviteter, medlemskab af DASU samt adgang til erhvervelse af Licens m.v.

3.3.2 Passivt medlemskab giver medlemskab af HMS og DASU og de hermed beslægtede aktiviteter, men giver ikke adgang til kørerlicens.

3.4 Medlemskab udløber automatisk pr. 31. december, såfremt medlemskabet ikke forinden er fornyet. Fornyelse sker ved betaling af medlemskontingent på opfordring fra HMS.

3.5 Bestyrelsen kan stille forslag om optagelse af æresmedlemmer på general- forsamlingen på baggrund af indstilling enten fra medlemmerne eller fra bestyrelsen selv. Indstillingen skal være i overbestemmelse med de af generalforsamlingen godkendte tildelingskriterier. Beslutningen kræver tilslutning af mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Vedtægter for Historisk Motorsport Danmark

Vedtaget på generalforsamlingen, 8. februar 2010

 

§4 Kontingent

4.1 Kontingentet for Aktivt og Passivt medlemskab fastlægges hvert år på generalforsamlingen. Kontingent er helårlig og betales ved indmeldelsen. Medlemmer modtager advis hvert år med henblik på fornyelse af medlemskabet.

4.2 Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. HMS sikrer fornødent medlemskab af DASU, således at æresmedlemsskabet er fuldt gyldigt med alle de rettigheder og pligter, som også tilfalder almindeligt medlemskab af HMS.

 

§5 Eksklusion

5.1 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt vedkommende efter bestyrelsens skøn har overtrådt klubbens vedtægter eller på anden måde vist sig uværdig til medlemskab. Beslutningen om eksklusion skal vedtages i bestyrelsen og afgøres ved simpelt flertal.

5.2 En beslutning om eksklusion kan af den ekskluderede kræves forelagt af bestyrelsen på først kommende generalforsamling til endelig afgørelse ved simpelt flertal. Dette krav skal forelægges bestyrelsen indenfor 14 dage efter eksklusion ellers bortfalder denne ret.

 

§6 Bestyrelsen

6.1. Klubbens arbejde ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.

6.2 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år adgangen, således at det tilstræbes at halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år.

6.3 Formand for bestyrelsen vælges særskilt af generalforsamlingen.

6.4 Både formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer, skal have været medlem af klubben i mindst et år, før de kan indvælges i bestyrelsen.

6.5 Bestyrelsen, der konstitueres umiddelbart efter generalforsamlingen, fastlægger selv sin forretningsorden.

6.6 Bestyrelsesmøder afholdes løbende og min. 6 gange årligt. Bestyrelsesmøder kan desuden afholdes, når formanden finder det fornødent,
eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer måtte kræve det.

6.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

6.8 Bestyrelsesmøder afholdes med angivelse af dagsorden. Der føres referat af bestyrelsesmøder.

6.9 Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege ad hoc medlemmer af bestyrelsen til løsning af særlige og individuelle opgaver.

6.10 Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at afgå i utide, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, hvis valg vil være at godkende på først kommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

 

§7 Økonomi

7.1 Klubbens regnskabs- og virkeår løber fra den 1. januar til den 31. december.

7.2 Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en blandt medlemskredsen uden for bestyrelsen valgt revisor. Revisoren og revisorens suppleant vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

7.3 Klubbens formue anbringes efter bestyrelsens bestemmelse i anerkendte pengeinstitutter.

 

§8 Generalforsamlingen

8.1 Generalforsamlingen er i alle klubbens anliggender klubbens højeste myndighed inden for de af lovgivningen fastsatte grænser. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

8.2 Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned på et af bestyrelsen udvalgt sted i Danmark.

8.3 Den ordinære generalforsamlings dagsorden fastlægges af bestyrelsen og skal bl.a. indeholde følgende:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning for virksomheden i det forløbne år.
3) Det reviderede regnskab for det sidste virkeår fremlægges til decharge.
4) Valg af formand for bestyrelsen.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6) Valg af revisor samt suppleant til denne
7) Godkendelse af budget.
8) Behandling at indkomne forslag.
9) Eventuelt.

8.4 Generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse i almindeligt brev til klubbens medlemmer jf. klubbens medlemsliste eller ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside med mindst 21 kalenderdages varsel for en ordinær og med 14 kalenderdages varsel for en ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der afgår i henhold til vedtægterne og hvilke, der er villige til at modtage genvalg. Indkaldelsen skal endvidere indeholde bestyrelsens forslag til nyvalg.

8.5 Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse. Punkter under Eventuelt kan ikke gøres til genstand for afstemning.

8.6 Andre forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før den ordinære generalforsamling. Forslag udsendes ikke særskilt til medlemmerne, men offentliggøres på klubbens hjemmeside forud for generalforsamlingen.

8.7 På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, dog kan intet medlem benytte mere end en fuldmagt. Ved afstemningen gælder simpel stemmeflerhed. Foreninger, klubber m.v. har kun en stemme.

8.8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt.

8.9 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 30 medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det. I dette tilfælde afholdes den ekstraordinære generalforsamling senest 30 dage efter begæringens modtagelse.

8.10 Forslag til ændring at klubbens vedtægter kræver tilslutning fra mindst 2/3 af klubbens medlemmer for at blive godkendt. Er 2/3 ikke
til stede på generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor vedtægterne kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

8.11 Vedtagelse af en fortolkning af klubbens vedtægter kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.
Såfremt dette ikke opnås, skal bestyrelsen indkalde til ny ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger, hvor vedtagelse af en fortolkning
af vedtægterne kan foretages ved simpelt flertal blandt de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmer.

8.12 Forslag til optagelse at æresmedlemmer kræver mindst 2/3 majoritet at de afgivne stemmer på generalforsamlingen for at blive godkendt.

8.13 Til opløsning af klubben kræves tilslutning fra mindst 3/4 af samtlige af klubbens medlemmer. Er 3/4 ikke til stede på generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 3/4 af de tilstedeværende stemmer.

 

§9 Hæftelse

9.1 Klubben forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer eller formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening, Bestyrelsen kan dog meddele klubbens kasserer og formand prokura til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

9.2 Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den til klubben til enhver tid tilhørende formue.

9.3 Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

08.02.2010 – komplet revision